تعداد مقالات: 56
1. جایگاه فطرت در اندیشه‌های صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 7-29

محمد غفوری‌نژاد


2. ارزیابی الگوهای دسته‌بندی معارف قرآن از نگاه امامیان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 7-21

محمدحسن محمدی مظفر


3. مبانی و کاربست‌های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 9-26

سید علی اصغر مسعودی؛ محمد غفوری‌نژاد


5. بررسی مباحثات واقفیه با امامیه در روایات؛ مطالعه موردی عبدالکریم بن‌عمرو خثعمی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 5-26

محمد تقی ذاکری؛ نعمت الله صفری فروشانی


6. بررسی دیدگاه نقادانه قفاری راجع به زراره با تأکید بر دیدگاه‌ خویی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

حسین جوادی نیا؛ محمد تقی رفعت نژاد؛ محمدکاظم رحمان ستایش


8. تفکیک قوا در مذهب امامیه با عنایت به نظریه ولایت فقیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

زین العابدین نجفی؛ مهدیه نجفی کرسامی


9. سهم عقل و نقل در معناشناسی صفات خبری از نگاه فاضل مقداد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالقاسم اسدی؛ علی الله‌بداشتی


10. بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 23-45

مصطفی جعفرطیاری؛ شهلا نوری


11. حشر اکبر از نگاه فریقین، با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 27-46

سلمان قاسم نیا؛ مهدی فرمانیان


12. وجود پیشین انسان در مدرسه کلامی ری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-52

امداد توران


14. ارزیابی بی‌اعتباری اشعثیات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-52

فاطمه ژیان


16. تحلیل جایگاه «قیاس» در فقه و فلسفه و نقد نظریه غزّالی در باب قیاس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-47

محمد ملکی؛ مرضیه نوری صفت


17. وقایع کربلا در یوسفیه حاج‌میرزا هادی نایینی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 51-73

پروین تاج‌بخش


18. شیوه‌های تشخیص امام در عصر حضور

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 47-66

مصطفی صادقی


19. بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل‌بیت (ع)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 47-72

علی آقانوری؛ ابوالفضل هادی‌منش


21. واکاوی تفسیری آیه ولایت از منظر فریقین

دوره 3، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 57-80

ابراهیم ابراهیمی؛ محمد تیموری؛ اصغر طهماسبی بلداچی


22. یوم الرحبه و تحلیل مواجهه شاهدان غدیر خم با آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-78

عبدالرحمن باقرزاده؛ زینب السادات حسینی


24. نقد دیدگاه قفاری درباره جابر جعفی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-71

حسین جوادی نیا