تعداد مقالات: 93
1. تفکیک قوا در مذهب امامیه با عنایت به نظریه ولایت فقیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

زین العابدین نجفی؛ مهدیه نجفی کرسامی


2. نسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازدیدگاه خواجه نصیر فیلسوف شیعی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-26

روح اله مدامی؛ مهدی نجفی افرا


4. بررسی مباحثات واقفیه با امامیه در روایات؛ مطالعه موردی عبدالکریم بن‌عمرو خثعمی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-26

محمد تقی ذاکری؛ نعمت الله صفری فروشانی


5. بررسی دیدگاه نقادانه قفاری راجع به زراره با تأکید بر دیدگاه‌ خویی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

حسین جوادی نیا؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمد تقی رفعت نژاد


7. شاخصه‌های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 6-32

نرجس ابوالقاسمی دهاقانی؛ قاسم جوادی؛ محمدجواد ابوالقاسمی؛ نعمت الله صفری فروشانی


8. جایگاه فطرت در اندیشه‌های صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-29

محمد غفوری‌نژاد


9. ارزیابی الگوهای دسته‌بندی معارف قرآن از نگاه امامیان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-21

محمدحسن محمدی مظفر


10. مبانی و کاربست‌های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-26

سید علی اصغر مسعودی؛ محمد غفوری‌نژاد


11. بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-45

مصطفی جعفرطیاری؛ شهلا نوری


12. تحلیل جایگاه «قیاس» در فقه و فلسفه و نقد نظریه غزّالی در باب قیاس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-47

محمد ملکی؛ مرضیه نوری صفت


13. چیستی علم سکولار و علم دینی و معیارهای آن در دیدگاه استاد مصباح و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-45

جعفر سالمی؛ مصطفی جعفرطیاری؛ محمد مهدی سالمی


14. حشر اکبر از نگاه فریقین، با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-46

مهدی فرمانیان؛ سلمان قاسم نیا


16. ارزیابی بی اعتباری اشعثیات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-52

فاطمه ژیان


18. وجود پیشین انسان در مدرسه کلامی ری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-52

امداد توران


19. سهم عقل و نقل در معناشناسی صفات خبری از نگاه فاضل مقداد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالقاسم اسدی؛ علی الله‌بداشتی


20. تحلیل وضعیت جمعیّتی شیعیان جهان با تأکید بر کشورهای با حاکمیتِ سیاسیِ غیرشیعی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 34-60

حمیدرضا فتح نجات؛ علی الماسی؛ محمد غفوری نژاد


21. شیوه‌های تشخیص امام در عصر حضور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-66

مصطفی صادقی


22. بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل‌بیت (ع)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-72

علی آقانوری؛ ابوالفضل هادی‌منش


23. اثرگذاری شیعیان بر رشد و شکوفایی تمدن اسلامی قرن نهم و دهم افغانستان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-70

مرتضی شیرودی؛ علی جمعه فکوری


24. نقد دیدگاه قفاری درباره جابر جعفی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-71

حسین جوادی نیا


25. وقایع کربلا در یوسفیه حاج‌میرزا هادی نایینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-73

پروین تاج‌بخش