تعداد مقالات: 69
1. جایگاه فطرت در اندیشه‌های صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 7-29

محمد غفوری‌نژاد


2. ارزیابی الگوهای دسته‌بندی معارف قرآن از نگاه امامیان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 7-21

محمدحسن محمدی مظفر


3. مبانی و کاربست‌های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 9-26

سید علی اصغر مسعودی؛ محمد غفوری‌نژاد


5. بررسی مباحثات واقفیه با امامیه در روایات؛ مطالعه موردی عبدالکریم بن‌عمرو خثعمی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 5-26

محمد تقی ذاکری؛ نعمت الله صفری فروشانی


6. بررسی دیدگاه نقادانه قفاری راجع به زراره با تأکید بر دیدگاه‌ خویی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

حسین جوادی نیا؛ محمد تقی رفعت نژاد؛ محمدکاظم رحمان ستایش


8. تفکیک قوا در مذهب امامیه با عنایت به نظریه ولایت فقیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

زین العابدین نجفی؛ مهدیه نجفی کرسامی


9. نسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازدیدگاه خواجه نصیر فیلسوف شیعی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-26

روح اله مدامی؛ مهدی نجفی افرا


10. سهم عقل و نقل در معناشناسی صفات خبری از نگاه فاضل مقداد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالقاسم اسدی؛ علی الله‌بداشتی


11. بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 23-45

مصطفی جعفرطیاری؛ شهلا نوری


12. حشر اکبر از نگاه فریقین، با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 27-46

سلمان قاسم نیا؛ مهدی فرمانیان


13. وجود پیشین انسان در مدرسه کلامی ری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-52

امداد توران


15. ارزیابی بی‌اعتباری اشعثیات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-52

فاطمه ژیان


17. تحلیل جایگاه «قیاس» در فقه و فلسفه و نقد نظریه غزّالی در باب قیاس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-47

محمد ملکی؛ مرضیه نوری صفت


18. چیستی علم سکولار و علم دینی و معیارهای آن در دیدگاه استاد مصباح و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-45

جعفر سالمی؛ مصطفی جعفرطیاری؛ محمد مهدی سالمی


19. وقایع کربلا در یوسفیه حاج‌میرزا هادی نایینی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 51-73

پروین تاج‌بخش


20. شیوه‌های تشخیص امام در عصر حضور

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 47-66

مصطفی صادقی


21. بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل‌بیت (ع)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 47-72

علی آقانوری؛ ابوالفضل هادی‌منش


23. واکاوی تفسیری آیه ولایت از منظر فریقین

دوره 3، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 57-80

ابراهیم ابراهیمی؛ محمد تیموری؛ اصغر طهماسبی بلداچی


24. یوم الرحبه و تحلیل مواجهه شاهدان غدیر خم با آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-78

عبدالرحمن باقرزاده؛ زینب السادات حسینی