بر اساس نویسندگان

آ

 • آقانوری، علی [2] دانشیار گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
 • آقانوری، علی [1] دانشیار گروه تاریخ تشیع اثناعشری، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

ا

ب

پ

 • پنجه پور، جواد [1] استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ژ

س

ش

 • شاکر، محمدتقی [1] دانش آموخته دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث قم
 • شاکری، طاهره [1] دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی، رفیعة المصطفی، تهران، ایران
 • شریفی گرم دره، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث و طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم
 • شیرودی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم سیاسی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین‌پژوهی پیامبر اعظم (ص)
 • شفیعی، سید محمد [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • شقاقی، محمدمهدی [1] دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
 • شکر، عبدالعلی [1] دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شیراز
 • شورمیج، محمد [1] دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
 • شورمیج، مهتاب [1] دانشجوی دکتری تاریخ تشیع اثناعشری، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
 • شوشتری، مهدی [1] دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس بین‌الملل
 • شوشتری، مهدی [1] گروه الهیات- مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی -استادیار فقه و مبانی حقوق

ص

ط

ع

 • عابدینی، احمد [1] استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
 • عبدالکریمی نطنزی، مرضیه [1] طلبة مؤسسة آموزش عالی کوثر کاشان و دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی مثبت‌گرا، دانشگاه پیام نور، کاشان، ایران
 • عزیزان، مهدی [1] استادیار گروه ادیان و مذاهب پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
 • عطائی، حمید [2] مدیر گروه فلسفه و کلام پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • علی‌بیگی‌نژاد، اکرم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد الاهیات و معارف اسلامی، گرایش فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • علی پور عبدلی، شیرمحمد [1] عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

غ

ف

ق

م

ن

ه

ی