اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

سردبیر

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

mulibnkhagmail.com

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی آقانوری

فقه و اصول دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

aghanooriurd.ac.ir

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

فلسفه دین استاد، گروه دین‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

eslamiurd.ac.ir

دکتر علی الله‌بداشتی

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

alibedashtigmail.com

دکتر محمدرضا جباری

علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه تاریخ، مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

jabbariqabas.net

دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن اسلامی استاد، گروه تاریخ اسلام، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

nsafari8gmail.com

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

mulibnkhagmail.com

دکتر محمد غفوری نژاد

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

ghafoori_nyahoo.com

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com