داوران

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

سمت / سازمان

علی

الماسی

kashani1496@gmail.com

 دانشگاه علوم پزشکی البرز

علی

اله‌ بداشتی

alibedashti@gmail.com

 دانشگاه قم

علی

آقانوری

aliaghanore@yahoo.com

دانشگاه ادیان و مذاهب

اکبر

باقری

a.bagheri@urd.ac.ir

 دانشگاه ادیان و مذاهب

جواد

جعفری

javad1350jafari@gmail.com

حوزه علمیه استان زنجان

امیر

جوان آراسته

am.javan@gmail.com

 دانشگاه ادیان و مذاهب

سیدمحمد حسن

حکیم

m.hasan.hakim@gmail.com

پژوهشگاه قرآن و حدیث

محسن

رفعت

mohsenrafaat@gmail.com

دانشگاه حضرت معصومه

کاوس

روحی برندق

k.roohi@modares.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

محمدتقی

شاکر

14mt.shaker@gmail.com

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

سعید

طاوسی مسرور

saeed.tavoosi@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی

فرمانیان

m.farmanian@chmail.ir

دانشگاه ادیان و مذاهب

حامد

قرائتی

gharaati_1359@yahoo.com

 دانشگاه باقرالعلوم(ع)

محمدحسن

محمدی مظفر

mhmozaffar@gmail.com

 دانشگاه ادیان و مذاهب قم

حمید

ملک‌مکان

h.malekmakan@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

محمدحسن

نادم

nadem185@yahoo.com

 دانشگاه ادیان و مذاهب

ابراهیم

نوئی

e_noei@sbu.ac.ir

 دانشگاه شهید بهشتی