دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-134 
6. معناشناسی اوصاف الاهی از منظر روایات

صفحه 109-123

اکرم علی‌بیگی‌نژاد؛ علی‌اکبر نصیری