دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1401، صفحه 1-318 
تطور تاریخی مفهوم «اهل ‌البیت» از قرن اول تا هفتم هجری قمری

صفحه 27-56

10.22034/jis.2022.292475.1674

سلیمه سایری؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ محمدحسن نادم؛ الیاس عارف زاده