کاوشی جدید درمورد جایگاه شیعیان در کتابت و روایت کتاب مجمل اللغة ابن فارس معرفی دست نویس کهن شیعی از مُجمل اللغةِ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران گروه قرآن وحدیث

2 کتابدار دانشگاه مذاهب اسلامی و کارشناس نسخ خطی

10.22034/jis.2022.289581.1668

چکیده

از کتاب مجمل اللغه نوشته ابن فارس در موضوع لغت عربی، نسخه های خطی کهن و نفیسی از قرن پنجم و ششم باقی مانده است. بررسی این نسخه ها نشان می دهد کاتبان و عالمان شیعه به کتابت این کتاب اهتمام داشته اند. همچنین نام این کتاب در چند اجازه شیعی آمده که نشان می دهد ادیبان امامی، همگام و همپا با عالمان مذاهب دیگر به روایت آن عنایت داشته اند. از کنکاشت های بدیع این جستار می توان به نسخه ای کهن از این کتاب اشاره کرد که بر ابن ابی زنبور، عالم و ادیب امامی قرن ششم اهل موصل، قرائت و سماع گردیده است وهمچنین نسخه ای کهن شیعی و نفیس از کتاب مجمل اللغه متعلق به قرن پنجم معرفی شده که در چند مجلس مختلف قرائت و سماع شده و بر عالمانی امامی ابن بندار، حسن بن فادار قمی و رشید الرازی قرائت شده است که برای نخستین بار در این مقاله معرفی گردیده اند.روش این تحقیق کتابخانه ای- تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A new exploration of the position of the Shiites in the writing and narration of Ibn Faris's comprehensive book Introduction of the ancient Shiite manuscript from the language complex

نویسندگان [English]

  • bashir salimi 1
  • rasool jazini 2
1 Islamic branches university-Tehran Quranic and tradition department
2 Librarian of the University of Islamic Religions and expert in manuscripts
چکیده [English]

From the book Mujmal al-Lagha written by Ibn Faris on the subject of Arabic words, ancient and exquisite manuscripts from the fifth and sixth centuries remain. Examination of these manuscripts shows that Shiite scribes and scholars were interested in writing this book. Also, the name of this book is mentioned in some Shiite permissions, which shows that Imami writers, in line with the scholars of other religions, have paid attention to its narration. Among the original works of this article, we can mention an ancient version of this book which has been read and listened to by Ibn Abi Zanbour, a sixth century Imam and scholar from Mosul, as well as an exquisite ancient Shiite copy of the book Mujmal al-Lagha. The fifth century has been introduced and recited in several different assemblies and has been recited on Imami scholars Ibn Bandar, Hassan Ibn Fadar Qomi and Rashid Al-Razi, who have been introduced for the first time in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuscripts of the mujmal alloghah
  • Shiite scribes
  • Ahmad Ibn Ali Ibn Hassan Ibn Abi Zanbur, Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Bandar, Hassan Ibn Fadar Qomi