نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 15% در سال 99

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-298 

مقاله پژوهشی

1. بررسی علل مادی فقدان منابع تاریخی شیعه

صفحه 5-24

10.22034/jis.2021.203909.1406

محمد زارع بوشهری؛ منصور داداش نژاد؛ نعمت الله صفری فروشانی


9. پذیرش توبه مرتد فطری از منظر قرآن و سنت با توجه بر تعزیری‌بودن حکم ارتداد

صفحه 195-217

10.22034/jis.2021.233932.1512

احمد حاجی ده آبادی؛ مرضیه گنجعلی دارانی؛ جواد محمدی؛ محمد علی افشاری


ابر واژگان