اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

مدیر کل نشریات

دکتر سید محمدمهدی حسین پور

مذاهب کلامی استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

smm.hosseinpoorurd.ac.ir
0000-0001-7485-0372

سردبیر

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

mulibnkhagmail.com

دبیر تخصصی

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

smm.hosseinpoorurd.ac.ir
0000-0001-7485-0372

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی آقانوری

فقه و اصول دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

aghanooriurd.ac.ir

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

فلسفه دین استاد، گروه دین‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

eslamiurd.ac.ir

دکتر علی الله‌بداشتی

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

alibedashtigmail.com

دکتر محمدرضا جباری

علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه تاریخ، مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

jabbariqabas.net

دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن اسلامی استاد، گروه تاریخ اسلام، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

nsafari8gmail.com

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

mulibnkhagmail.com

دکتر محمد غفوری نژاد

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

ghafoori_nyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Mustafa Ceric

مطالعات اسلامی استاد، رئیس کنگره جهانی بوسنیایی.

www.rfp.org/leadership_member/dr-mustafa-ceric/
cericmustafagmail.com

Sajjad Rizvi

مطالعات اسلامی و تاریخ فکر اسلامی استاد، موسسه مطالعات عربی و اسلامی، دانشگاه اکستر، اکستر، انگلستان.

arabislamicstudies.exeter.ac.uk/staff/rizvi/
s.h.rizviexeter.ac.uk

h-index: 7  

Liyakat Takim

مطالعات اسلامی استاد، مطالعات دینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه مک مستر، کانادا.

www.ltakim.com/
ltakimmcmaster.ca

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com