دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 1-298 

مقاله پژوهشی

بررسی علل مادی فقدان منابع تاریخی شیعه

صفحه 5-24

10.22034/jis.2021.203909.1406

محمد زارع بوشهری؛ منصور داداش نژاد؛ نعمت الله صفری فروشانی


پذیرش توبه مرتد فطری از منظر قرآن و سنت با توجه بر تعزیری‌بودن حکم ارتداد

صفحه 195-217

10.22034/jis.2021.233932.1512

احمد حاجی ده آبادی؛ مرضیه گنجعلی دارانی؛ جواد محمدی؛ محمد علی افشاری