دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1400، صفحه 1-282 
کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات

صفحه 73-96

10.22034/jis.2021.239367.1535

محمد حسین قنبری گل؛ ابراهیم ابراهیمی؛ منصور پهلوان محمد علی؛ علی حسن بگی


صورت‌بندی ادله عالمان شیعه بر تحریف‌نشدن قرآن

صفحه 211-228

10.22034/jis.2021.208439.1423

سید مرتضی میرقیصری؛ علی الله‌بداشتی؛ امداد توران