دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1402، صفحه 5-307 
نقش وُزرا در فراز و فرود حکومت فاطمیان مصر

صفحه 37-60

10.22034/jis.2023.293359.1680

عباس شیرمحمدی؛ مهدی گلجان؛ فرشته سادات اتفاق فر


رویکرد ملاصدرا به تأویل

صفحه 233-260

10.22034/jis.2022.304946.1706

روح الله فروغی؛ احمد عابدی؛ علی اله‌ بداشتی