کلیدواژه‌ها = امامیه
شیعیان امامیه به مثابه اهرم تعادل سیاسی در کویت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 5-34

10.22034/jis.2022.294369.1687

مرتضی آقامحمدی؛ محمد مسجدجامعی؛ سید ابوالحسن نواب


بازشناسی تاریخی سیر تطور معنای اصطلاح «رافضه» در سه سده نخست هجری

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 141-162

10.22034/jis.2022.260257.1594

حیدر دباغی؛ علی آقانوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


مصارف وقف در عصر ایلخانان با توجه به اوضاع و احوال مذهبی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 185-208

10.22034/jis.2022.295418.1693

مسعود یزدی؛ محمدرسول آهنگران؛ حسین رجبی


بررسی آموزه نجات اخروی از دیدگاه امامیه و اشاعره

دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 111-131

10.22034/jis.2021.211822.1446

سجاد فضل علی؛ حمید ملک‌مکان؛ نعیمه پورمحمدی


کارکردهای اجتماعی دین از منظر امامیه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 247-272

10.22034/jis.2021.229332.1496

امیر چهری؛ مصطفی سلطانی


عصمت: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه امامیه و زیدیه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 120-147

محسن فتاحی اردکانی


تحلیل و ارزیابی آرای خاورشناسان درباره «غلو» و «تقیه» در میراث حدیثی امامیه

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 71-96

علی حسن نیا؛ علی راد؛ سید محمد موسوی مقدم


تحلیل جایگاه «قیاس» در فقه و فلسفه و نقد نظریه غزّالی در باب قیاس

دوره 4، شماره 8، اسفند 1397، صفحه 27-47

محمد ملکی؛ مرضیه نوری صفت


بررسی مباحثات واقفیه با امامیه در روایات؛ مطالعه موردی عبدالکریم بن‌عمرو خثعمی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 5-26

محمد تقی ذاکری؛ نعمت الله صفری فروشانی


بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل‌بیت (ع)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 47-72

علی آقانوری؛ ابوالفضل هادی‌منش