شیعیان امامیه به مثابه اهرم تعادل سیاسی در کویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم؛ استادیار گروه مطالعات اسلامی، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران.

2 استادیار شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

3 دانشیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

کویت کشوری استثنایی در میان شیخ‌نشین‌ها است و شیعیان اثناعشری‌اش نیز در مقایسه با شیعیان دیگر همسایگان اوضاع و احوال ویژه‌ای دارند. پژوهش حاضر بر مبنای نظریه دولت ضعیف و همچنین با بهره‌گیری از روش توصیفی‌تحلیلی، جایگاه منحصر به فرد شیعیان را در معادلات خاندان حاکم برای حفظ قدرت بررسی می‌کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که: حضور شیعیان در کویت، چه تأثیری در بقای خاندان آل‌صباح دارد؟ با توجه به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که شیعیان، به‌خصوص پس از سال 1990، نقش اهرم تعادل را دارند و اگر آنها در کویت حضور نداشتند، خاندان آل‌صباح برای حفظ بقایش در مقابل معارضان داخلی و دشمنان خارجی با بحران‌های جدی مواجه می‌شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که حاکمان کویت با هوشمندی تمام، گاه با نزدیک‌شدن به شیعه و گاه با اظهار خصومت با آنها، از دسته‌بندی‌های اجتماعی کشور بهره می‌گیرند و با ایجاد تقابل بین آنها و سایر بخش‌های جامعه تنش نیروهای معارض با حکومت را کاهش می‌دهند. با این روش آنها توانسته‌اند بحران‌های بزرگی را از سر بگذرانند، گرچه یکپارچگی جامعه را از دست می‌دهند. این پژوهش به درک موقعیت شیعیان در کویت، و اتخاذ رویکرد مناسب در قبال حکومت و شیعیانش کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Imami Shiites as a Lever of Political Balance in Kuwait

نویسندگان [English]

  • Morteza Agha Mohammadi 1
  • Mohammad Masjed Jamei 2
  • Seyyed Abolhasan Nawwab 3
1 PhD Student in Shiite Studies, University of Religions and Denominations, Qom; Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor of Shiite Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran,
3 Associate Professor, Department of Jurisprudential Denominations, University of Religions and Denominations, Qom, Iran,
چکیده [English]

Kuwait is an exceptional country among the sheikhdoms, and its Twelver Shiites have a special situation compared to the Shiites of the neighboring countries. The present study, based on the theory of weak government and also using a descriptive-analytical method, examines the unique position of Shiites in the equations of the ruling family to maintain its power. The main question of this reaearch is: What effect does the presence of Shiites in Kuwait have on the survival of the Al-Sabah dynasty? Given this question, the research hypothesis is that the Shiites, especially after 1990, played the role of a lever of balance, and if they were not present in Kuwait, the Al-Sabah dynasty would face serious crises to maintain its survival in the face of internal dissidents and foreign enemies. The results of the study show that the rulers of Kuwait, sometimes approaching the Shiites and sometimes expressing hostility towards them, abuse the country's social classifications and reduce the tension between the opposition forces and their own government by creating a confrontation between the Shiites and other social groups. In this way, they have been able to overcome great crises, although they lose the integrity of society. This study helps to understand the situation of the Shiites in Kuwait and to take an appropriate approach to them and the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiites
  • Imamiyyah
  • Kuwait
  • Al-Sabah
  • Political Stability
  • Balance Lever
آقامحمدی، مرتضی (1396). «سیر تطور سلفی‌گری در کویت»، در: سراج منیر، س7، ش28، ص19-38.
آقامحمدی، مرتضی (1400). شیعیان کویت، قم: مؤسسه مطالعات راهبردی مرام، چاپ اول.
ابوحاکمة، احمد مصطفی (1984). تاریخ الکویت الحدیث، الکویت: مکتبة ذات السلاسل.
بدری عید، محمد (2012 الف). «انتخابات مجلس أمة 2012 و مستقبل الدیمقراطیة الکویتیة»، در: مرکز الجزیرة للدراسات، studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/02/2012213102835186842.html
بدری عید، محمد (2012 ب). «التیار السلفی فی دولة الکویت: الواقع والمستقبل»، در: مرکز الجزیرة للدراسات: studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/05/201252912302826133.html
البراک، مسلم (2012). «یا سمو الأمیر لن نسمح لک»، در: مدونة الزیادی:www.youtube.com/watch?v=n7nnFUOEmBY
چلونگر، محمدعلی؛ بندانی، معصومه (1392). «نقش احزاب و گروه‌های شیعی در تحولات سیاسی کویت»، در: پژوهش‌های سیاسی، ش8، ص70-104.
الحاتم، عبدالله خالد (1980). من هنا بدأت الکویت، کویت: دار القبس.
خزعل، حسین خلف ‌الشیخ (1962). تاریخ الکویت السیاسی، بیروت: دار و مکتبة الهلال.
الدمنهوری، رجب (2009). «الحالة السلفیة فی الکویت.. البدایات والمآلات»، در: وبسایت سعود المولی: saoudelmawla.blogspot.com/2009/04/blog-post_5546.html
الزمیع، علی فهد (2021). الحرکات الإسلامیة السُّنیة والشیعیة فی الکویت، الکویت: مرکز نهوض للدراسات والنشر، ج2.
الزیدی، مفید (2000). التیارات الفکریة فی الخلیج العربی 1930-1971، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
فولر، گراهام ای.؛ فرانکه، رحیم رند (1384). شیعیان عرب، مسلمانان فراموش‌شده، ترجمه: خدیجه تبریزی، قم: شیعه‌شناسی، چاپ اول.
ماثیسن، توبی (2014). الخلیج الطائفی والربیع العربی الذی لم یحدث، ترجمه: امین الایوبی، بیروت: الشبکة العربیة للابحاث والنشر.
المدیرس، فلاح عبدالله (1999). الحرکة الشیعة فی الکویت، کویت: دار قرطاس للنشر، الطبعة الاولی.
منتظرالقائم، اصغر؛ بندانی، معصومه (1392). «واکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت»، در: پژوهش در تاریخ، دوره 4، ش10، ص127-156.
یوسف جمال، عبد المحسن (2005). لمحات من تاریخ الشیعة فی الکویت؛ من نشأة الکویت الی الاستقلال، کویت: دار النبأ للنشر.
Alhabib, Mohammad Ebraheem (2010). The Shia Migration from Southwestern Iran to Kuwait: Push-Pull Factors during the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Georgia State University, availavle at: https://scholarworks.gsu.edu/ cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=history_theses
Alshayeji, Abdullah Khalifah (1988). Democratization in Kuwait: The National Assembly as a Strategy for Political Survival, PhD Dissertation, University of Texas at Austin.
Al-Shehabi, Saad Hesham (2015). The Evolution of the Role of Merchants in Kuwaiti Politics, King's College London, University of London.
Behbehani, Bodour (2012). Surviving the Arab Spring the Gulf Cooperation Council and the Case Study of Kuwait, London: King's College.
Brown, Nathan J. (2007). “Pushing toward Party Politics? Kuwait’s Islamic Constitutional Movement”, Middle East Series, Carnegie Papers, No. 79.
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2010). “2009 Country Reports on Human Rights Practices: Kuwait”, U.S. Department of State, available at: 2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136072.htm
Crystal, Jill (1989). “Coalitions in Oil Monarchies: Kuwait and Qatar”, Comparative Politics, No. 21.
Crystal, Jill (1990). Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, Cambridge: Cambridge University Press.
Ember, Melvin; Ember, Carol R. (2001). Countries and Their Cultures, Vol. 2, Macmillan Reference USA.
Gall, Timothy L.; Gall, Susan B. (1999). World Mark Chronology of the Nations, the Gale Group.
Ghabra, Shafeeq (1997). “Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait”, in: Middle East Policy, vol. 5, no. 2.
Ghabra, Shafeeq (2014). “Kuwait: At the Crossroads of Change or Political Stagnation”, in: Middle East Institute, Policy Papers Series, No. 2, Avaible at: mei.edu/content/article/kuwait-crossroads-change-or-political-stagnation
Hatem, Robert; Gildea, Derek (2011). Kuwaiti Shia: Government Politics, Societal Cleavages, and the non-factor of Iran, The Institute for Middle East Studies, The George Washington University.
Herb, Michael (2016). “The Origines of Kuwait’s National Assembly”, LSE Kuwait Programme Paper Series, no. 39, available at: http://eprints.lse.ac.uk/65693/1/39_MichaelHerb.pdf
Katzman, Kennet (2014). “Kuwait: Security, Reform and U. S. Policy”, in: CRS Report for Congress, Available at: fpc.state.gov/documents/organization/225878.pdf.
Pollock, David (2015). “New Kuwaiti Survey Reveals Sectarian Divide, Concerns About Iran”, in: The Washington Institute, available at: washingtoninstitute.org/policy-analysis/new-kuwaiti-survey-reveals-sectarian-divide-concerns-about-iran
Salem, Paul (2007). Kuwait: Politics in a Participatory Emirate, Carnegie Endowment for International Peace, available at: files.ethz.ch/isn/157954/CMEC_3_salem_kuwait_final1.pdf
Terrill, Andrew (2007). Kuwait International Security and the U.S –Kuwaiti Strategic Relationship after Saddam, available at: StrategicStudiesInstitute.army.mil/
Tétreault, Mary Ann; al-Ghanim, Mohammed (2009). “The Day After Victory: Kuwait’s 2009 Election and the Contentious Present”, in: Middle East Research and Information Project, available at: merip.org/2009/07/the-day-after-victory-kuwaits-2009-election-and-the-contentious-present/
Tétreault, Mary Ann; Okruhlik, Gwenn; Kapiszewski, Andrzej (2011). Political Change in the Arab Gulf States: Stuck in Transition, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
The Constitution of the State of Kuwait, Available at: constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf? lang=en
Yom, Sean L. (2011). “Oil, Coalitions, and Regime Durability: The Origins and Persistence of Popular Rentierism in Kuwait”, in: Studies in Comparative International Development, 46 (2), pp. 217–241, DOI: 10.1007/s12116-011-9087-y.