دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1397، صفحه 1-170 
تحلیل انتقادی دیدگاه تراجم‌نگاران درباره نسب و آثار محدّث جزایری

صفحه 129-149

شیرمحمد علی پور عبدلی؛ حسینعلی ترکمانی؛ کرم سیاوشی