تحلیل وضعیت جمعیّتی شیعیان جهان با تأکید بر کشورهای با حاکمیتِ سیاسیِ غیرشیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، البرز، ایران

3 دانشیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

بعد از انقلاب اسلامی ایران،‌ غالباً و متأثر از انقلاب اسلامی، شیعیان در کشورهایشان رشد مطلوبی داشتند. البته بعضاً به‌ صورت معکوس نتیجه گرفتند. شناخت وضعیت شیعیان در کشورهای مختلف باعث امکان برنامه‌ریزی مطلوب برای ارتقای بیشتر موقعیت آنها در هر کشور و مجموعاً در جهان می‌شود. در نگاه کلان، شیعیان جهان به دو گونه در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند: 1. کشورهایی که شیعیان حاکمیت سیاسی آن را در دست دارند؛ 2. کشورهای با حاکمیت سیاسی غیرشیعی. در این مقاله تمرکز تحلیل وضعیت و جمعیت‌شناسی شیعه بر کشورهایی است که حاکمیت سیاسی شیعی ندارند. این کشورها، خود، دو دسته‌اند: 1. کشورهای با اکثریت جمعیتی شیعه؛ 2. کشورهای با اقلیت جمعیتی شیعه. جمعیت‌شناسی شیعیان در این دو دسته از کشورها مد نظر مقاله است. در دسته اول، دو کشور آذربایجان و بحرین می‌گنجند و در دسته دوم، کشورهای بسیاری هستند که با توجه به کثرتشان، در این مقاله به‌ناچار پس از جمعیت‌شناسی شیعیان در 10 کشور، دیگر کشورها را به شکل قاره‌ای (آسیا،‌ افریقا،‌ اروپا و آمریکا)‌ بررسی و تحلیل کرده‌ایم. ضمن آنکه در این پژوهش به کشورهای با جمعیت حداقل 300 هزار نفر شیعه اکتفا شده است. هدف مقاله تحلیل وضعیت و جمعیت‌شناسی شیعیان در کشورهایی است که حاکمیت سیاسی غیرشیعی دارند. روش تحقیق در مقاله بنیادین، اسنادی و با مراجعه به کتب، پایگاه‌های اینترنتی و نرم‌افزارهای مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Shia Population Status of the World with Emphasis on Non-Shia Political Rule Countries

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Fathnejat 1
  • Ali Almaasi 2
  • Muhammad Ghafurinejad 3
1 Ph.D. Student in Shia Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Sciences, Alborz University of Medical Sciences, Alborz, Iran
3 Associate Professor Department of Shia Studies, University of Religions and Denominations and Religions, Qom, Iran
چکیده [English]

After the Islamic Revolution of Iran, often influenced by the Islamic Revolution, Shiites in their countries have had a favorable growth while some, on the other hand, had the opposite effect. Understanding the status of Shiites in different countries allows for optimal planning to further enhance their position in each country and the world as a whole. From a macro perspective, the Shias worldwide live in two different ways: 1. Countries in which Shiites exercise political sovereignty and 2. Non-Shiite political sovereign countries. This article focuses on analyzing the status and demographics of Shiites in countries that do not have Shiite political sovereignty. These countries are, in themselves, divided into two categories: 1. Shia-majority countries; 2. Countries with Shia minority populations. Shiite demographics in these two countries are taken into consideration in the article. The first category includes the countries of Azerbaijan and Bahrain. In the second category, there are many countries and given their abundance, we have analysed the Shiite demographics in 10 countries and the others based upon the different continents (Asia, Africa, Europe and the US). It is also to be noted that the study has taken into account countries with a population of at least 300,000 Shiites. The purpose of the article is to analyse the status and demographics of Shiites in countries with non-Shiite political rule. The research method used in this article is fundamental analysis, document research and reference to various related books, websites, and software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia
  • population
  • political rule
  • majority
  • minority
برقی،‌ احمد بن محمد بن خالد (1371). المحاسن، قم:‌ دار الکتب الاسلامیة.
حکمت، علی‌اصغر (1337). سرزمین هند: بررسی تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ادبی هندوستان از ادوار باستانی تا عصر حاضر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صالح، محمدحسن (1394). پرسه در دیار معابد؛ سفرنامه هندوستان، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
فتح نجات، حمیدرضا (1389). آسیب شناسی وضعیت شیعیان معاصر هند با تاکید بر راه­حل­ها، رساله دکتری شیعه­شناسی، استاد راهنما: علی الماسی، قم: دانشگاه ایان و مذاهب.
منتظرالقائم، اصغر؛ بندائی، معصومه (1392). «واکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت»، در: پژوهش‌نامه تاریخ، س3، ش10، ص127-156.
نواب، ابوالحسن (1393). درس‌نامه جغرافیای تشیع؛ تشیع در جهان معاصر، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، ج1 و 2.
web.archive.org
www.aa.com.tr/fa
www.ahlulbaytportal.com
www.cfr.org
www.fa.wikipedia.com
www.Internetworldststes.com
www.mafhoum.com
www.mehrnews.com
www.qodsna.com/fa
www.shianumbers.com