بررسی دیدگاه نقادانه قفاری در خصوص سرّی بودن امامت و کتمان کردن آن توسط شیعیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تاریخ تشیع اثنی عشری/دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشیار گروه شیعه شناسی/دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22034/jis.2024.347238.1816

چکیده

امامت و رهبری جامعه نزد شیعه از اهمیت بسیاری برخوردار است تا جایی که این امر از اصول مذهب شیعه به‌شمار می‌رود. این موضوع را می‌توان از جمله مباحثی دانست که سبب بروز اختلافات عقیدتی میان شیعه و اهل سنت گشته است. دکتر ناصربن‌عبدالله قفاری در کتابی که تحت عنوان «اصول مذهب الشیعه» نگاشته، به نقد تند آراء و عقاید شیعه پرداخته‌است. در این اثر، بسیاری از عقاید و اصول شیعی از جزئی‌ترین تا کلی‌ترین آنها مطرح شده و نویسنده با طرح شبهه در موضوعات مختلف، ایراداتی جدی بر تشیع وارد می‌سازد. یکی از موضوعاتی که قفاری در خصوص آن شبهه‌ای را مطرح کرده، بحث «سرّی بودن امامت و کتمان کردن آن توسط شیعیان» است. در این مقاله سعی شده ابتدا شبهه و مستندات مطرح شده از سوی قفاری و همچنین ایراداتی که بر مذهب شیعه گرفته است بیان شود و سپس با ذکر ادله‌ی قرآنی و روایی، اتهامات وارد شده را مردود سازیم. روش این پژوهش، توصیفی–تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها انجام یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining Qefari's critical point of view regarding the secrecy of Imamate and its concealment by Shiites

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Fendereskipour 1
  • Mohammadhasan Nadem 2
1 Doctoral student in the history of Twelver Shiism/University of Religions and Religions
2 Associate Professor of the Department of Shia Studies/University of Religions and Religions
چکیده [English]

Imamate and community leadership are very important for Shias to the extent that this matter is considered one of the principles of Shia religion. This issue can be considered as one of the topics that caused ideological differences between Shia and Sunnis. Dr. Nasser bin Abdullah Qefari has written a book entitled "Principles of the Shia Religion" and criticized the views and opinions of Shia. In this work, many Shiite ideas and principles are presented from the most detailed to the most general, and the author makes serious objections to Shiism by raising doubts on various issues. One of the issues that Qefari has raised doubts about is the issue of "the secrecy of the Imamate and its concealment by the Shiites".In this article, we have tried to express the doubts and documents raised by Qefari , as well as the objections he has raised against the Shia religion, and then, citing the Quranic and narrative evidences, we will reject the accusations. The method of this research is descriptive-analytical and it was done by referring to library sources and data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism of Shia
  • secret Imamate
  • Qefari
  • principles of Shiite religion