بررسی نهی اهل بیت (ع) از دعوتگری به سوی تشیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

2 رییس دانشکده فلسفه

3 مدیر دروس عمومی پردیس فارابی دانشگاه قم

4 دانشیار گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذدانشگاه ادیان و مذاهباهب

10.22034/jis.2024.331863.1792

چکیده

حسب تتبع و بررسی در روایات مرتبط با تبلیغ مذهبی این مهم به دست می آید که دسته ای از این گونه روایات، صراحتاً یا تلویحاً دال بر نهی از دعوت لسانی یا ترجیح دعوت عملی بر دعوت لسانی است. در خصوص دعوت مذهبی گروهی از پژوهشگران با تکیه بر احادیث ناهی از دعوت مذهبی و یا احادیثی که بر ترجیح دعوت عملی نسبت به دعوت لسانی دلالت دارند بر عدم وجود تأکید تبلیغ لسانی در سیره اهل بیت معتقد اند؛ اما گروه دیگر از عالمان معتقد به اهمیت تبلیغ لسانی اند. مسأله ی موجود در مقاله حاضر، فهم دیدگاه اهل بیت (ع) پیرامون رد و یا تأکید بر تبلیغ مذهبی با نظر به احادیث ناهی از دعوت به تشیع است. نگارنده با استفاده از روش تحقیق جمع آوری و تحلیل داده ها در مسأله ی حاضر بدین نتیجه رسیده است که دعوت به سوی تشیع در صورتی که مخاطب مشتاق و حقیقت جو باشد می تواند انجام گیرد و در حالت کلی وظیفه ای برای دعوتگری بر عهده ی شیعیان نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the prohibition of the Ahl al-Bayt (AS) from inviting to Shiism

نویسندگان [English]

  • atie almasi 1
  • hamidreza shariatmadari 2
  • hamed purrostami 3
  • Ali Aqanoori 4
1 University of Religions and Religions
2 University of Religions and Religions
3 Farabi Campus, University of Tehran
4 Associate professor, Department of Shiite Historical Studies, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

According to the narrations related to religious propaganda, it is important to note that a group of such narrations explicitly or implicitly indicate the prohibition of verbal invitation or the preference of practical invitation over verbal invitation. Regarding the religious invitation, a group of scholars, relying on the hadiths of Nahi from the religious invitation or the hadiths that indicate the preference of the practical invitation over the linguistic invitation, believe that there is no emphasis on linguistic propaganda in the Ahl al-Bayt; But another group of scholars believes in the importance of linguistic propaganda. The issue in the present article is to understand the view of the Ahl al-Bayt (AS) regarding the rejection or emphasis on religious propaganda with regard to the hadiths forbidding the invitation to Shiism. Using the research method of data collection and analysis in the present case, the author has concluded that the invitation to Shiism can be done if the audience is enthusiastic and truthful, and in general, the task of invitation is the responsibility of Shiites. is not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prohibition of propaganda
  • Shiism
  • encouragement of invitation
  • linguistic propaganda