ترجیح باورهای حسی بر ظواهر نصوص دینی در کلام امامیه با تأکید بر آثار شیخ صدوق، شیخ مفید و سید مرتضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیعه شناسی در غرب، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشگاه قرآن وحدیث

10.22034/jis.2024.319258.1755

چکیده

عالمان دینی و از جمله متکلمان امامیه در موارد متعددی نصوص دینی را تأویل کرده‌اند؛ یعنی ظواهر نصوص دینی را کنار گذارده و معنایی غیرظاهری برای آن‌ها ارائه نموده‌اند. منشأ چنین اقدامی عمدتا این است که اندیشمندان مزبور، معنای ظاهری آیه یا روایتی را با یکی از باورهای خود – که گاه از آموزه‌های وحیانی اخذ شده، گاهی متکی بر احکام عقل نظری یا عملی است، و گاهی در محسوسات و مجرّبات ایشان ریشه دارد - ناسازگار یافته و آن باور را بر معنای ظاهری آیه یا روایت مزبور ترجیح داده‌اند. این نوشتار با روش کتاب‌خانه‌ای و با تمرکز بر آثار شیخ صدوق، شیخ مفید، و سید مرتضی، آن دسته از تأویلات ایشان را که در آن‌ها، باورهای حسی و تجربی بر ظواهر نصوص دینی ترجیح یافته است مورد بحث و تحلیل و مقایسه قرار می‌دهد. این تحلیل و مقایسه، شباهت‌ها و تفاوت‌های تأویل در اندیشه‌ی متکلمان مزبور را آشکار می‌کند و از این رهگذر، تصویر روشن‌تری از رویکرد کلامی و میزان پایبندی ایشان به ظواهر نصوص دینی به دست خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preferring Sensory Beliefs to the Literal Meaning of Religious Texts in Imami Theology with an Emphasis on the Works of al-Shaykh al-Saduq, al-Shaykh al-Mufid, and, al-Sharif al-Murtada,

نویسندگان [English]

  • Hamed Fayazi 1
  • reza brenjkar 2
1 Department of Shii Studies,, University of Religions and Denominations
2 University of Quran and Hadith
چکیده [English]

Muslim Scholars, including Imami theologians, have provided non-literal interpretations for religious texts in several cases. This is in most cases because they have considered the literal meaning of a Quranic verse or a hadith to be inconsistent with one of their beliefs, which is sometimes taken from religious teachings, sometimes drawn from theoretical or practical reason, and sometimes rooted in their sensory or empirical findings, and have preferred that belief to the literal meaning of that Quranic verse or hadith. This article, focusing on the works of al-Shaykh al-Saduq, al-Shaykh al-Mufid, and al-Sharif al-Murtada, analyzes and compares their non-literal interpretations, in which sensory beliefs are preferred to the literal meaning of religious texts. This analysis and comparison reveals similarities and differences in the theological approach of these prominent Imami theologians and gives a clearer image of the degree of their commitment to the literal meaning of Quranic verses and hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-literal interpretation
  • sensory beliefs
  • literal meaning
  • literalism