ریشه‌یابی مضامین شیعی در اشعار صفی الدین الحلِّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.22034/jis.2023.80270.1021

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی مضامین شیعی که پدیده‌ای دیرپا در حوزه ادبیات و شعر است، می‌پردازد و برای اینکه نتایج و بررسی‌ها جامعتر و کاملتر باشد، تمرکز خود را برروی شعر یکی از شاعران برجسته عصر مغولی؛ صفی الدین حلی جمع کرده است و برای تبیین بهتر این موضوع، به ریشه یابی این عقائد در میان مباحث دینی پرداخته است.

در این جستار از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است؛ به این طریق که ابتدا اشعار مربوطه را مشخص کرده‌ایم و بعد از آن به تحلیل اشعار بر اساس داده‌های مطرح شده از این بُعد پرداخته‌ایم.

یافته‌ها: در این پژوهش نشان داده خواهد شد که صفی الدین به مانند شاعری ولایی و مبارز، اصول اساسی تشیع را در دیوانش مطرح کرده و با استناد به آنها افکار ملتزم و دینی خویش را به مخاطبش منتقل می کند؛ عقائدی مانند: شفاعت اهل بیت(ع)، محبت اهل بیت(ع)، حضرت علی(ع)، جامع تمام صفات والا، آیه 33 سوره احزاب در مورد اهل بیت(ع)، مهر امام علی(ع) معیار حلال‌زادگی، انتخاب علی(ع) نشانه حقانیت، معجزه رد الشمس، واقعه غدیر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rootting of Shi'ite themes in the poem of Safi al-Din al-Hilli

نویسنده [English]

  • ali sayadani
Associate Professor of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University ,Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: This study deals examines the themes of Shiite phenomenon is The long-standing phenomenon in the field of literature and poetry, and to be more comprehensive and more complete results and analysis, Its focus has gathered on the poem one of the outstanding poets of Mogul period, Safi al-Din al-Hilli and to better elucidate this issue deal with the religious roots of of these beliefs among religious discussions. In this article, has been used the descriptive analysis method; In this way, that we've identified the relevant poems and then We've dealt with to analyze the poems of based on data raised from this dimension.

Findings: In this research will show that Safi al-Din as a loyal and militant poet، in his Divan have raised the fundamental principles of Shi'ism and with reference to them ،their religious and committed thoughts to pass its audience; Beliefs such as: the intercession of the Household (AS), the love of Household (AS), Imam Ali (AS),a comprehensive all top characteristics, verse 33 of Ahzab Surah about the Household (AS), love Imam Ali (AS) criteria solvent births, the appointment of Ali (AS) a sign of legitimacy, miracle of Back the Sun, the event of Ghadir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safi al-Din al-Hilli
  • Shi'ism
  • the Household (AS)
  • beliefs