نویسنده = علی اکبر گرجی ازندریانی
شرایط علمی ولیّ فقیه در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)

دوره 9، شماره 18، دی 1402، صفحه 83-106

10.22034/jis.2023.409884.1915

محمدامیر قدوسی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی