دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نحوه مواجهه و برخورد با فساد در سیره امیرالمومنین (ع) با تاکید بر فسق و سوء اخلاق کارگزاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.196362.1375

عباس حیدرزاده؛ مهدی فرمانیان


2. صورت‌بندی ادلّه عالمان شیعه بر عدم تحریف قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.208439.1423

سید مرتضی میرقیصری؛ علی الله‌بداشتی؛ علی دهقان پور


3. بازخوانی تطبیقی آموزه امامت عامه از دیدگاه سید مرتضی و فیض کاشانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.239217.1529

روح الله مهدوی خواه؛ محمد غفوری‌نژاد؛ محمد جاودان


4. مبانی کلامی همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه عبدالجلیل قزوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.244297.1555

محمد علی محمدی؛ محمدعلی لیالی؛ حمیدرضا شریعتمداری


5. جایگاه تشیع در قانون اساسی، دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.280659.1639

عبدالرضا راشد؛ هادی جمشیدیان؛ محمدباقر خرمشاد


6. واکاوی کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور در پرتو تحلیل روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.239367.1535

محمد حسین قنبری گل؛ ابراهیم ابراهیمی؛ منصور پهلوان محمد علی؛ علی حسن بگی


7. علی بن عباس مَقانِعی و بررسی کتاب «فضل الشیعه» (مطالعه موردی برای شناخت و بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.239660.1538

آذر انجم شعاع؛ محمدرضا هدایت پناه؛ محمد حسن معصومی


8. بررسی و نقد فرضیه کتاب سوزی و امحاء کتب به وسیله فاتحان مسلمان در آثار متقدمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.240170.1539

صفیه رضایی؛ یداله حاجی زاده؛ سید قاسم رزاقی موسوی


9. نشانه‌یابی رفتاری باور به امامت اهل بیت (ع) در میان شیعیان امامیه عصر حضور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.239053.1527

علی مرتضوی مهر؛ محمد جواد یاوری؛ نسرین nasrin


10. بررسی اشعار سیّد موسی الطالقانی (شاعر معاصر عراقی) در مدح امام حسین (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.243014.1548

هدیه جهانی؛ شیوا صادقی؛ احسان مصطفی پور


11. بازتاب فرضیۀ هیئت بطلمیوسی در آثار متکلمان امامیه دربارۀ مسئلۀ عرش و کرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jis.2021.244890.1564

رضا دارینی؛ رسول رضوی؛ محمد حسین رنجبر حسینی؛ سید عیسی مسترحمی


12. رویکرد های متفاوت اصحاب امامیه در روش‌های فکری (کلامی و فقهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/jis.2021.262031.1600

علی آقانوری