دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی اندیشه توحید افعالی و سیر تطور آن در میان دانشمندان شیعه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.173722.1310

حمید مدرسی


2. بازشناسی تاریخی سیر تطور معنای اصطلاح رافضه در سه سده نخست هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.260257.1594

حیدر دباغی؛ علی آقانوری؛ نعمت الله صفری فروشانی


3. اثبات همانندی پیامبراکرم و امیرالمومنین در وجوب اطاعت از منظر فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.247185.1566

سید محمد مرتضوی؛ امین اله شاکری موحد؛ سید حسین سید موسوی


4. بررسی دیدگاه مؤلف «تبصرة الإخوان »در بیان اکبریت قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.251411.1576

زهرا خسروجردی؛ حبیب الله عظیمی؛ علی رضا باقر


6. تحلیل محتوای جایگاه اهل بیت (ع) در کتب هدیه های آسمان ویژه اهل سنت و نقد و بررسی آن از منظر جوامع روایی و تفاسیر عامّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.259146.1590

علیه رضاداد؛ سیده ملیکا امیری نژاد


7. نقش تولی و تبری در تثبیت و گسترش فرهنگ شیعی در کاشان در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.261288.1596

عباس عصمتی؛ محمدطاهر یعقوبی؛ یزدان فرخی؛ سید حسن قریشی کربن


8. تحلیل آرای ابن تیمیه در باره امامت و خلافت امام علی (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.261447.1598

المان آقام اغلان اف؛ علیرضا میرزایی


9. مصارف وقف در عصر ایلخانان (با نگاهی بر شرایط مذهبی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.295418.1693

مسعود یزدی؛ محمدرسول آهنگران؛ حسین رجبی


10. شیعیان امامیه به مثابه اهرم تعادل سیاسی در کویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.294369.1687

مرتضی آقامحمدی؛ محمد مسجدجامعی؛ سید ابوالحسن نواب


11. سیر تاریخی کاربست عقل در جعل و کشف احکام از دیدگاه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22034/jis.2022.296879.1692

محسن فتاحی اردکانی


12. بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه ی اول قرن اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22034/jis.2022.242981.1549

طاهره اسلامی علی ابادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری نژاد


13. رویکرد ملاصدرا به «تاویل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22034/jis.2022.304946.1706

روح الله فروغی؛ علی اله‌ بداشتی؛ احمد عابدی