نویسنده = محمد غفوری‌نژاد
بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه ی اول قرن اول

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 163-184

10.22034/jis.2022.242981.1549

طاهره اسلامی علی‌آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری‌نژاد


تحلیل وضعیت جمعیّتی شیعیان جهان با تأکید بر کشورهای با حاکمیتِ سیاسیِ غیرشیعی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 34-60

حمیدرضا فتح نجات؛ علی الماسی؛ محمد غفوری نژاد