نویسنده = نعمت‌الله صفری فروشانی
بازشناسی تاریخی سیر تطور معنای اصطلاح «رافضه» در سه سده نخست هجری

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 141-162

10.22034/jis.2022.260257.1594

حیدر دباغی؛ علی آقانوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


شاخصه‌های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 6-32

نرجس ابوالقاسمی دهاقانی؛ قاسم جوادی؛ محمدجواد ابوالقاسمی؛ نعمت الله صفری فروشانی