دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-145 

مقاله پژوهشی

1. بررسی دیدگاه نقادانه قفاری راجع به زراره با تأکید بر دیدگاه‌ خویی

صفحه 5-26

حسین جوادی نیا؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمد تقی رفعت نژاد


3. یوم الرحبه و تحلیل مواجهه شاهدان غدیر خم با آن

صفحه 53-78

عبدالرحمن باقرزاده؛ زینب السادات حسینی