دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-162 
3. واکاوی تفسیری آیه ولایت از منظر فریقین

صفحه 57-80

ابراهیم ابراهیمی؛ محمد تیموری؛ اصغر طهماسبی بلداچی