دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-145 

مقاله پژوهشی

1. مبانی و کاربست‌های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی

صفحه 9-26

سید علی اصغر مسعودی؛ محمد غفوری‌نژاد