نویسنده = راد، علی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و ارزیابی آرای خاورشناسان درباره «غلو» و «تقیه» در میراث حدیثی امامیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-96

علی حسن نیا؛ علی راد؛ سید محمد موسوی مقدم