نویسنده = اسدی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. سهم عقل و نقل در معناشناسی صفات خبری از نگاه فاضل مقداد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالقاسم اسدی؛ علی الله‌بداشتی