نویسنده = حیدری خورمیزی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتبار مقاصد شریعت در آثار فقهای امامیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-146

مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدری خورمیزی