نویسنده = روح اله جعفری
تعداد مقالات: 1
1. صمدیت حق تعالی از بُعد توحیدشناختی در نگاه عرفانی امام علی(ع)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-118

روح اله جعفری؛ رضا الهی منش